Ymgyrchwyr Ynni Ydyn Ni – Nid Jôc Ydy Hyn

Wrth i ni ddechrau trydydd tymor ein prosiect “Ymgyrchwyr Ynni Ydyn Ni” gydag ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Benfro, Abertawe a Chasnewydd, y cyfan y gallwn ei ddweud yw, yng ngeiriau Clwb Eco Ysgol Gyfun Pentrehafod, “nid jôc ydy hyn.”

Wrth i’r Cwricwlwm i Gymru gael ei gyflwyno mewn ysgolion, mae’r pedwar diben sydd wrth graidd addysgu a dysgu – creu dysgwyr uchelgeisiol a galluog, dinasyddion moesegol a gwybodus, unigolion hyderus ac iach, a chyfranwyr mentrus a chreadigol – yn gyrru’r prosiect ‘Ymgyrchwyr Ynni Ydyn Ni’ ac maent yn amlwg yng ngwaith staff a’r disgyblion.

Mae Egni wedi cydweithio gydag ysgolion yn Ne Cymru i leihau eu hôl-troed carbon o 20% mewn partneriaeth ag Energy Sparks. Nawr rydym yn datblygu prosiectau sy’n symbylu disgyblion i ddysgu am y newid yn yr hinsawdd a deall ei effaith yng Nghymru ac yn y byd. Rhaid i ddisgyblion gael y ddealltwriaeth hon er mwyn medru datblygu’r gwerthoedd sydd eu hangen i ddod yn ddinasyddion moesegol a gwybodus, sy’n uchelgeisiol yn eu ffordd o feddwl, ac yn hyderus a chreadigol wrth weithredu i helpu i adfer a diogelu ein planed. Mae’r geiriau hynny “adfer”, “diogelu”, ynghyd ag “ariannu”, wedi dod yn arwyddair Ysgol Bro Ingli yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, ac mae eu dosbarth Blwyddyn 5/6 wedi bod yn dangos beth ydy disgyblion moesegol ac uchelgeisiol. Meddai Swyddog Addysg Awel Aman Tawe, Jennifer James, “Gall dysgu am y newid yn yr hinsawdd fod yn daith sy’n peri gofid – felly, gan gadw hynny mewn golwg, rydym nid yn unig yn harneisio pŵer yr elfennau naturiol i ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, ond rydym hefyd yn harneisio pŵer creadigrwydd.”

Yn sgil y bartneriaeth lwyddiannus gyda TTS ac Ynni Da, lle bu disgyblion yn gwneud arbrofion gwyddonol, gan ddysgu am effaith tanwydd ffosil ar y blaned a meddwl am sut gallwn leihau, a defnyddio llai o ynni, maen nhw hefyd wedi cael cyfle i ddysgu am ymgyrchu gydag Egni Co-op a rhannu negeseuon eu hymgyrch trwy ganllawiau arbenigol y bît-bocsiwr dwyieithog Mr Phormula (sydd newydd ryddhau record sengl newydd gyda’r rapiwr Americanaidd Lord Willin!.. )

Mr Phormula yn gweithio gyda disgyblion yn Ysgol Gyfun Pentrhafod

Bydd traciau cerddoriaeth y disgyblion yn cael eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth am lawer o flynyddoedd a gellir eu clywed ar YouTube. Meddai Pennaeth Ysgol Gynradd Glyncollen, Suzanne Hamilton, “Does gen i ddim geiriau i ddisgrifio’r olwg ar wynebau’r plant heddiw. Llwyddodd Ed i wneud sesiwn byr gyda phob dosbarth ar ddiwedd y dydd. Rwy’n disgwyl yn eiddgar am ei rap terfynol. Diolch o’r galon am y cyfle. Mae’r plant (a’r staff!) yn credu eu bod nhw hefyd yn Bît-bocswyr nawr.”

Rap Rhyfelwyr Ynni gan Eiriolwyr yr Amgylchedd Glyncollen
Rap Rhyfelwyr Ynni gan Glwb Eco Ysgol Gyfun Treforys

Felly beth mae’r disgyblion yn ysgolion Egni wedi bod yn gwneud?

Mae disgyblion yn Ysgol Gyfun Penyrheol yn cynnal hapwiriadau yn yr ystafelloedd dosbarth i weld pwy sydd wedi gadael y golau ymlaen, a rhoi sticeri mewn ystafelloedd dosbarth i ddangos ble gall disgyblion ddiffodd offer trydanol yn ddiogel.

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Glyncollen yn codi ymwybyddiaeth o rywogaethau mewn perygl ac yn gwneud cysylltiadau â’r ynni a ddefnyddiwn.

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Saundersfoot yn mynd â’u hymgyrch adref gydag awgrymiadau gwych ar gyfer lleihau ynni pa le bynnag y bônt.

Awgrymiadau Gwych ar gyfer arbed ynni gan ddisgybl Blwyddyn 4 yn Ysgol Gynradd Saundersfoot

Mae disgyblion yn Ysgol Pentrehafod yn meddwl am ffyrdd arloesol o rannu eu negeseuon ymgyrchu fel defnyddio sloganau a logos fel eu geiriau, “nid jôc ydy hyn”.

Mae disgyblion yn Ysgol Bro Ingli wedi lleihau eu hôl-troed carbon ac yn arbed £1500 y flwyddyn ar eu biliau.

Mae cyfranogwyr ‘Ymgyrchwyr Ynni Ydyn Ni’ yn deall yr effaith mae ein defnydd o ynni’n ei gael ar y blaned. Maen nhw’n gwybod bod cael paneli solar yn gam bychan ond cadarnhaol dros y newid yn yr hinsawdd a bod llawer mwy y gallwn ei wneud fel unigolion, ysgolion a gwledydd. Yn ffodus, maen nhw’n arwain y ffordd ac rydyn ni yno i’w cefnogi, eu hannog a’u symbylu ar hyd eu taith. Efallai y byddwch yn derbyn gwahoddiad i ddisgo pŵer pedalau a chael gweld dros eich hun beth sydd wrth wraidd yr holl ffwdan, a byddwch chi hefyd yn gallu cael awgrymiadau ar leihau a defnyddio llai o ynni.

Mae ‘Ymgyrchwyr Ynni Ydyn Ni’ yn ysgolion Egni yn Abertawe a Chasnewydd wedi cael ei hwyluso gan gyllid y Loteri Genedlaethol. Diolch i raglen #TogetherforOurPlanet gan @TNLComFundWales, rydym yn codi ymwybyddiaeth o’r cysylltiad rhwng ynni a chynhesu byd-eang ac yn ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd drwy leihau ein defnydd o ynni.

Rhannu’r Dudalen