Newyddion Da i Ynni Cymunedol!

Llywodraeth newydd yn San Steffan yn cefnogi pobl leol i fynd i’r afael â newid hinsawdd gyda hyd at £1bn y flwyddyn – gan godi tâl ar ynni cymunedol yn ystod Pythefnos Ynni Cymunedol [1]

Mae un o bolisïau hinsawdd blaenllaw llywodraeth San Steffan newydd, y Cynllun Pŵer Lleol, yn addo hyd at £400m y flwyddyn mewn benthyciadau llog isel i gymunedau ddatblygu ac adeiladu prosiectau sy’n eiddo i’r gymuned, ynghyd â hyd at £600m y flwyddyn mewn grantiau i awdurdodau lleol. Mae Maniffesto Llafur yn addo: “Byddwn yn gwahodd cymunedau i ddod ymlaen â phrosiectau, a gweithio gydag arweinwyr lleol a llywodraethau datganoledig i sicrhau bod pobl leol yn elwa’n uniongyrchol o’r cynhyrchiad ynni hwn.”

Erbyn 2030, bydd hyn yn darparu hyd at 8GW o ynni lleol rhad, glân newydd (sy’n cyfateb i 2 orsaf ynni niwclear, digon i bweru 4.35 miliwn o gartrefi), 20,000 o brosiectau newydd, 1 miliwn o berchnogion ynni newydd, a llawer o ynni economaidd, cymdeithasol a chymunedol. manteision i bobl leol. [2]

Mae ynni cymunedol yn hanfodol i ymgysylltu â phobl i gymryd rhan weithredol yn y trawsnewid ynni. Heb hyn nid yw sero net yn gyraeddadwy, fel y mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd wedi rhybuddio.[3]

Dywedodd Dan McCallum, Rheolwr Gyfarwyddwr Awel Aman Tawe, “Mae hyn yn newyddion gwych ac yn golygu y gall y llywodraeth yn San Steffan nawr weithio gyda’r Senedd yng Nghymru i gefnogi cymunedau i gyflawni sero net. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gyson yn ei chefnogaeth i brosiectau ynni cymunedol ac mae’n wych bod y dull hwn bellach yn gyson ar draws y DU. Mae’n wych bod hyn wedi digwydd yn ystod Pythefnos Ynni Cymunedol sy’n rhoi momentwm gwirioneddol i ni i gyd.

Mae’r Cynllun Pŵer Lleol yn rhoi ynni cymunedol wrth galon cynlluniau hinsawdd y llywodraeth. Bydd ynni cymunedol nawr yn llywio’r trawsnewid ynni drwy gyflawni prosiectau sydd o fudd i bobl leol, yr economi leol a’r amgylchedd.”

Bydd y Cynllun Pŵer Lleol yn “datgloi potensial pob cymuned” fel yr addawodd Keir Starmer yn ei araith etholiad gyntaf a “thyfu’r economi o’r gwaelod i fyny”. Yn wahanol i’r cwmnïau ynni mawr, mae’r holl elw o ynni cymunedol wedi’i neilltuo i fod o fudd i bobl leol. Mae ynni cymunedol yn rhoi rhan wirioneddol i bobl leol a dweud eu dweud yn y modd y caiff ynni ei ddefnyddio, ei arbed a’i gynhyrchu.

Mae’r Cynllun Pŵer Lleol yn un o dair blaenoriaeth Great British Energy, y cwmni cyhoeddus a fydd yn buddsoddi i alluogi’r DU i gael ei phweru gan ynni glân 100% erbyn 2030. GB Energy yw un o gynigion polisi mwyaf poblogaidd Llafur.

Ochr yn ochr â’r cymorth hwn mae Llafur wedi addo inswleiddio miliynau o gartrefi gan leihau biliau, y galw am ynni ac allyriadau, a gwella iechyd a lles. Maent eisoes wedi agor ynni gwynt ar y tir, gan gynyddu’r cyflenwad pŵer rhad yn enwedig yn y gaeaf pan fydd ei angen fwyaf. Gall hyn hefyd alluogi datgarboneiddio gwres am gost isel [4].

Maent yn bwriadu trwsio cysylltiadau grid sy’n rhwystr mawr i sero net a phrosiectau lleol.

Yn dilyn yr arweiniad a gymerwyd yng Nghymru a’r Alban, mae Llafur wedi addo ymestyn perchnogaeth a rennir mewn prosiectau ynni adnewyddadwy masnachol i roi mwy o ran i bobl yn y broses enfawr o gyflwyno ynni adnewyddadwy ac i sicrhau gwell budd cymunedol. Eu nod yw galluogi cyflenwad lleol fel y gall cymunedau werthu’r ynni y maent yn ei gynhyrchu i bobl leol.

Byddant yn cefnogi Cynllunio Ynni Ardal Leol i sicrhau bod y system ynni yn cael ei datblygu’n strategol a galluogi cymunedau lleol i gael dweud eu dweud yn y penderfyniadau ynni sy’n effeithio arnynt. Ac maen nhw wedi addo ychwanegu mandadau sero net i’r holl reoleiddwyr perthnasol, gan gynnwys y system gynllunio.

Roedd y Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru, y Blaid Gydweithredol a’r Gwyrddion hefyd yn cefnogi ynni cymunedol yn eu maniffestos. Mae cryfder eu dangosiad yn yr etholiad hwn, ochr yn ochr â mwyafrif hanesyddol Llafur, yn dangos bod ynni cymunedol bellach yn y brif ffrwd wleidyddol.

Mae Pythefnos Ynni Cymunedol yn rhedeg tan 14 Gorffennaf, o dan yr hash-tag ralïo #EmpowerCommunityEnergy. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd!

NODIADAU I OLYGYDDION

[1] Ynni cymunedol yw pobl yn dod at ei gilydd yn eu cymunedau i weithio ar atebion ynni i’r argyfwng hinsawdd.

Mae sefydliadau lleol yn harneisio angerdd, arbenigedd, gwybodaeth a chyfalaf pobl leol i osod prosiectau cynhyrchu adnewyddadwy, storio a gwres sy’n eiddo i’r gymuned, gwneud gwaith effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd, darparu addysg, hyfforddiant a swyddi, prosiectau trafnidiaeth carbon isel a mwy – tra’n cynyddu cydlyniant a gwytnwch cymunedol a darparu buddion cymdeithasol enfawr i bobl leol. Mae’r holl elw wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i fudd cymunedol.

Rhwng 2014 a 2017 dyblodd maint y sector cymunedol bob blwyddyn. Argymhellodd Adolygiad annibynnol Net Zero gan yr AS Ceidwadol ar y pryd, Chris Skidmore, y llywodraeth i ‘turbocharger ynni cymunedol’.

[2] Mae ynni cymunedol yn darparu 12-13 gwaith yn fwy o fudd cymunedol na phrosiectau masnachol: mae prosiectau gwynt cymunedol yr Alban ar gyfartaledd yn darparu 34 gwaith yn fwy o fudd ariannol i’w cymunedau na ffermydd gwynt masnachol; mae gwaith tlodi tanwydd ynni cymunedol yn darparu o leiaf £9 o fudd cymdeithasol am bob £1 a werir ar gyflawni.

[3] Y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, Chweched Cyllideb Garbon: ni fydd cyflawni sero net “ond yn bosibl os yw pobl yn cymryd rhan mewn ymdrech gymdeithasol i gyrraedd allyriadau sero-net a deall y dewisiadau a’r cyfyngiadau” – Adroddiad Net Zero “y mae angen i bobl fod. dod i mewn i’r broses gwneud penderfyniadau a chael ymdeimlad o berchnogaeth o’r prosiect Net Zero.” Dyma’n union beth mae ynni cymunedol yn ei wneud.

[4] Adroddiad Regen https://www.regen.co.uk/publications/wind-powered-heat-powering-clean-heat-with-clean-energy-to-cut-costs-and-emissions/

Awel Aman Tawe (AAT) / Egni Co-op www.aat.cymru

Mae AAT yn elusen ynni cymunedol sydd wedi bod yn gweithredu ers 21 mlynedd. Cafodd ei greu gan bobl leol yng Nghymoedd Aman Uchaf a Chwm Tawe, cyn ardal lofaol 20 milltir i’r gogledd o Abertawe. Ein prif ysgogwyr yw mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, creu swyddi, cadw cyfoeth yn economi Cymru ac ymgysylltu â phobl mewn ynni. Mae gennym enw da am ddarparu addysg, y celfyddydau ac ymgysylltu. Rydym wedi sefydlu dwy gydweithfa: Fferm wynt gymunedol 4.7MW yw Awel Co-op a gomisiynwyd ym mis Ionawr 2017. Fe’i hariannwyd gan fenthyciad o £5.25m gan Fanc Triodos a chynnig cyfranddaliadau cymunedol o £3m. Mae Egni Co-op yn datblygu solar to ar ysgolion, busnesau ac adeiladau cymunedol. Mae wedi gosod bron i 5 MWp ar 90 o safleoedd yng Nghymru. Bellach dyma’r gydweithfa solar toeau fwyaf yn y DU. Mae Egni wedi codi £5m o gynnig cyfranddaliadau cymunedol a £2.12m gan Fanc Datblygu Cymru i ariannu’r gosodiadau sy’n parhau. Mae Egni wedi cael cefnogaeth frwd gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru. Gwnaethom arbed mwy na £310k mewn costau trydan i’n safleoedd yn 2023 a 1,000 tunnell mewn allyriadau carbon. Mae’r holl warged yn mynd i mewn i brosiectau addysg ynni mewn ysgolion, gan weithio mewn partneriaeth ag EnergySparks Mae dros 80 o sefydliadau cymunedol lleol ac ysgolion hefyd yn aelodau o Awel ac Egni Co-ops, gan berchen ar fwy na £100k o gyfranddaliadau, gan ennill ffrwd incwm cynaliadwy o’r prosiectau. Mae gennym dros 1,500 o aelodau o’n dwy gydweithfa ynni adnewyddadwy. Yn 2019, cafodd Awel Aman Tawe ei chydnabod yn Sefydliad Amgylcheddol y Flwyddyn yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y DURhannu’r Dudalen