Polisi Preifatrwydd

Rydym yn deall bod eich preifatrwydd yn bwysig i chi a’ch bod yn malio am sut mae eich data personol yn cael eu defnyddio a’u rhannu ar-lein. Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi preifatrwydd pawb sy’n ymweld â’r wefan hon, Ein Gwefan, a byddwn yn casglu ac yn defnyddio data personol yn y ffyrdd a ddisgrifir yma yn unig, ac mewn dull sy’n cydymffurfio â’n rhwymedigaethau Ni a’ch hawliau chi o dan y gyfraith. 

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd yn ofalus a sicrhau eich bod yn ei ddeall. Ystyrir eich bod wedi derbyn Ein Polisi Preifatrwydd pan ddefnyddiwch Ein Gwefan am y tro cyntaf. Os nad ydych yn derbyn ac yn cytuno â’r Polisi Preifatrwydd hwn, mae’n rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio Ein Gwefan ar unwaith.

 1. Diffiniadau a Dehongliad  

Yn y Polisi hwn, dylai’r telerau canlynol gael yr ystyron canlynol: mae

 “Cyfrif” yn golygu cyfrif sydd ei angen i gyrchu ac/neu ddefnyddio rhannau a nodweddion penodol ar Ein Gwefan; 
 “Cwci” yn golygu ffeil testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur neu ddyfais gan Ein Gwefan pan fyddwch yn ymweld â rhannau penodol o’n Gwefan ac/neu pan fyddwch yn defnyddio nodweddion penodol ar Ein Gwefan. Rhoddir manylion y Cwcis a ddefnyddir gan Ein Gwefan yn adran 13, isod;
 “Cyfraith Cwcis” yn golygu’r rhannau perthnasol o’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2003; 
“Data Personol” yn golygu unrhyw ddata a phob data sy’n berthnasol i berson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r data hynny. Yn y cyfryw achos, mae’n golygu data personol rydych chi’n eu rhoi i ni drwy Ein Gwefan. Lle bo’n berthnasol, bydd y diffiniad hwn yn cynnwys y diffiniadau a ddarperir yn Rheoliad yr UE 2016/679 – Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (“GDPR”); ac mae
“Ni/Ninnau/Ein” yn golygu <<CWMNI>>, cwmni cyfyngedig cofrestredig yn Lloegr dan y rhif cwmni <<RHIF>>, sydd â’r cyfeiriad cofrestredig <<CYFEIRIAD>>. 
“Ein Gwefan” yn golygu <<GWEFAN>>. 
“Manylion Cyswllt” yn golygu drwy e-bost ar <<E-BOST>> neu dros y ffôn ar <<FFÔN>> neu yn ein cyfeiriad cofrestredig
 1. Beth Yw Cwmpas Y Polisi Hwn? 

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i’ch defnydd o’n Gwefan Ni yn unig. Gall Ein Gwefan gynnwys dolennau i wefannau eraill. Noder nad oes gennym unrhyw reolaeth dros sut mae eich data’n cael eu casglu, storio, neu eu defnyddio gan wefannau eraill ac rydym Ni yn eich cynghori i wirio polisïau preifatrwydd unrhyw wefannau o’r fath cyn darparu unrhyw ddata iddynt. 

 1. Eich Hawliau 

Fel testun data, mae gennych yr hawliau canlynol dan y GDPR, y mae’r Polisi hwn a’n defnydd Ninnau o ddata personol wedi eu dylunio i’w cynnal: 

Os oes gennych unrhyw achos i gwyno ynglŷn â’n defnydd Ni o’ch data personol, cysylltwch â Ni yn defnyddio’r manylion a ddarperir yn adran 14 a byddwn yn gwneud Ein gorau i ddatrys y broblem i chi. Os na allwn Ni helpu, mae gennych hefyd yr hawl i wneud cwyn gydag awdurdod goruchwylio’r DU, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’ch hawliau, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth neu eich Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol.

 1. Pa Ddata Rydym Ni’n Eu Casglu? 

Yn dibynnu ar eich defnydd o’n Gwefan, efallai byddwn Ni’n casglu rhai neu’r holl ddata personol canlynol, a data nad ydynt yn bersonol (gweler hefyd adran 13 o Ein defnydd o Gwcis a thechnolegau tebyg): 

 1. Sut Rydym Ni’n Defnyddio Eich Data? 

Mae’r holl ddata personol yn cael eu prosesu a’u storio’n ddiogel, a heb fod yn hirach na’r angen yng ngoleuni’r rheswm/rhesymau pam gawsant eu casglu’n gyntaf. Byddwn yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau Ni ac yn diogelu eich hawliau chi dan y GDPR bob amser. Am ragor o fanylion ar sicrwydd gweler adran 7, isod. 

Bydd sail gyfreithiol i’n defnydd Ni o’ch data personol bob amser, naill ai am eu bod yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract rhyngom Ni a chi, oherwydd eich bod wedi cydsynio i Ni ddefnyddio eich data personol (e.e. drwy danysgrifio i e-byst), neu oherwydd bod hyn er Ein buddiannau dilys. Yn benodol, efallai byddwn Ni’n defnyddio eich data at y dibenion canlynol:

Gyda’ch caniatâd chi ac/neu fel y caniateir yn gyfreithiol, efallai byddwn Ni hefyd yn defnyddio eich data at ddibenion marchnata a allai gynnwys cysylltu â chi drwy e-bost/ffôn/neges testun/y post gyda gwybodaeth, newyddion a chynigion am Ein cynhyrchion/gwasanaethau. Fodd bynnag, ni fyddwn yn anfon unrhyw ddeunydd marchnata digymell neu sbam a byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau ein bod Ni yn llawn ddiogelu eich hawliau ac yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau Ni o dan y GDPR a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003.

Gallai trydydd partïon (fel Google, YouTube, Facebook) y mae eu cynnwys yn ymddangos ar Ein Gwefan ddefnyddio Cwcis trydydd parti, fel y disgrifir isod yn adran 13. Cyfeiriwch at adran 13 am ragor o wybodaeth ar reoli Cwcis. Noder nad ydym Ni yn rheoli gweithgareddau’r cyfryw drydydd partïon, na’r data maent yn eu casglu a’u defnyddio ac rydym yn eich cynghori i wirio polisïau preifatrwydd unrhyw drydydd partïon o’r fath.

Mae gennych yr hawl i dynnu eich cydsyniad i Ni yn ôl o ran defnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, a gofyn i Ni eu dileu. 

Nid ydym yn cadw eich data personol yn hirach na’r angen yng ngoleuni’r rheswm/rhesymau am eu casglu’n gyntaf.  

 1. Sut a Ble Rydym yn Storio Eich Data? 

Rydym ond yn cadw eich data personol cyhyd â bod eu hangen arnom Ni er mwyn eu defnyddio fel y disgrifir uchod yn adran 6, ac/neu cyhyd â bod gennym Ni eich caniatâd i’w cadw. 

Gallai rhai neu eich holl ddata gael eu storio y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (yr “EEA”). Mae’r EEA yn cynnwys holl aelod-wladwriaethau’r UE ynghyd â Norwy, Gwlad yr Iâ, a Liechtenstein). Ystyrir eich bod yn derbyn ac yn cytuno i hyn drwy ddefnyddio Ein Gwefan a chyflwyno gwybodaeth i Ni. Os ydyn Ni’n storio data y tu allan i’r EEA, byddwn Ni’n cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich data’n cael eu trin yr un mor ddiogel a sicr ag y byddent o fewn y DU ac o dan y GDPR trwy wirio bod cyflenwyr yn cydymffurfio a’r Privacy Shield ac/neu ISO27001.

Mae diogelu data yn bwysig iawn i Ni, ac i ddiogelu eich data rydym wedi cyflwyno mesurau addas i ddiogelu a sicrhau data a gesglir drwy Ein Gwefan drwy wirio bod cyflenwyr yn cydymffurfio â’r Privacy Shield ac/neu ISO27001 a thrwy ddefnyddio cysylltiadau Haenau Socedi Diogel.

 1. A Ydyn Ni’n Rhannu Eich Data? 

Yn ddarostyngedig i adran 8.2, ni fyddwn Ni’n rhannu unrhyw rai o’ch data gydag unrhyw drydydd partïon at unrhyw ddibenion. 

Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd rheidrwydd cyfreithiol arnom Ni i rannu data penodol a ddaliwn Ni, a allai gynnwys eich data personol, er enghraifft, pan fyddwn Ni’n ymwneud ag achosion cyfreithiol, pan fyddwn Ni’n cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gorchymyn llys, neu awdurdod llywodraethol.

Efallai byddwn Ni weithiau’n contractio gyda thrydydd partïon i gyflenwi cynhyrchion a gwasanaethau ar Ein rhan. Gallai’r rhain gynnwys prosesu taliadau, cyflenwi nwyddau, cyfleusterau peiriant chwilio, hysbysebu a marchnata. Mewn rhai achosion, efallai bydd angen i’r trydydd partïon gael mynediad at rai neu eich holl ddata. Lle bod angen unrhyw rai o’ch data at y cyfryw bwrpas, byddwn Ni’n cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich data’n cael eu trin yn ddiogel, yn sicr, ac yn unol â’ch hawliau, Ein rhwymedigaethau Ni, a rhwymedigaethau’r trydydd parti o dan y gyfraith.

Efallai byddwn yn crynhoi ystadegau ynglŷn â’r defnydd o’n Gwefan yn cynnwys data ar draffig, patrymau defnyddio, niferoedd defnyddwyr, gwerthiannau, a gwybodaeth ychwanegol. Bydd yr holl ddata o’r fath yn ddienw ac ni fyddant yn cynnwys unrhyw ddata a allai eich adnabod yn bersonol, neu unrhyw ddata dienw y gellir eu cyfuno â data eraill a’u defnyddio i’ch adnabod. O bryd i’w gilydd efallai byddwn yn rhannu’r cyfryw ddata gyda thrydydd partïon fel darpar fuddsoddwyr, cysylltiedigion, partneriaid, a hysbysebwyr. Ni fydd data yn cael eu rhannu a’u defnyddio oni bai fod hyn o fewn terfynau’r gyfraith. 

Efallai byddwn weithiau’n defnyddio prosesyddion trydydd parti a leolir y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (yr “EEA”). (Mae’r EEA yn cynnwys holl aelod-wladwriaethau’r UE, ynghyd â Norwy, Gwlad yr Iâ, a Liechtenstein). Os ydyn Ni’n storio data y tu allan i’r EEA, byddwn Ni’n cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich data’n cael eu trin yr un mor ddiogel a sicr ag o fewn y DU ac o dan y GDPR trwy wirio bod cyflenwyr yn cydymffurfio a’r Privacy Shield ac/neu ISO27001. 

Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd rheidrwydd cyfreithiol arnom Ni i rannu data penodol a ddaliwn Ni, a allai gynnwys eich data personol, er enghraifft, pan fyddwn Ni’n ymwneud ag achosion cyfreithiol, pan fyddwn Ni’n cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gorchymyn llys, neu awdurdod llywodraethol. 

 1. Beth sy’n Digwydd Os Bydd Ein Busnes yn Newid Llaw? 

O bryd i’w gilydd, efallai byddwn yn ehangu neu’n lleihau Ein busnes a gall hyn olygu gwerthu ac/neu drosglwyddo rheolaeth dros ran o’n busnes Ni neu’r busnes i gyd. Lle bo’n berthnasol i unrhyw ran o’n busnes Ni sy’n cael ei throsglwyddo, bydd unrhyw ddata personol a ddarparwyd gennych yn cael eu trosglwyddo ynghyd â’r rhan honno, a bydd y perchennog newydd neu’r parti rheoli newydd, o dan delerau’r Polisi Preifatrwydd hwn, yn cael defnyddio’r data hynny at y dibenion y’u casglwyd yn wreiddiol gennym yn unig.

Pe byddai unrhyw rai o’ch data yn mynd i gael eu trosglwyddo fel hyn, ni fydd neb yn cysylltu â chi ymlaen llaw ac yn eich hysbysu am y newidiadau. 

 1. Sut Gallwch Chi Reoli Eich Data? 

Yn ogystal â’ch hawliau dan y GDPR, a esbonnir yn adran 4, rydych yn cyflwyno data personol drwy Ein Gwefan, a gallech gael cynnig opsiynau eraill i gyfyngu ar Ein defnydd o’ch data. Yn benodol, Ein nod yw rhoi rheolaethau cryf i chi dros Ein defnydd o’ch data at ddibenion marchnata uniongyrchol (yn cynnwys y gallu i ymeithrio o dderbyn e-byst gennym Ni y gallwch ei wneud drwy ddatdanysgrifio yn defnyddio’r dolennau a ddarperir yn Ein e-byst ac ar y pwynt lle rydych yn darparu eich manylion, a thrwy reoli eich Cyfrif).

Efallai byddwch hefyd eisiau cofrestru ar gyfer un neu fwy o’r gwasanaethau dewisiadau sy’n gweithredu yn y DU: Y Gwasanaeth Dewis Ffôn (“y TPS”), y Gwasanaeth Dewis Ffôn Corfforaethol  (“y CTPS”), a’r Gwasanaeth Dewis Post (“yr MPS”). Gallai’r rhain helpu i’ch diogelu rhag derbyn deunydd marchnata digymell. Fodd bynnag, dylech nodi na fydd y gwasanaethau hyn yn eich diogelu rhag derbyn cyfathrebiadau marchnata rydych wedi cytuno i’w derbyn. 

 1. Eich Hawl i Atal Gwybodaeth 

Gallwch gyrchu rhannau penodol o’n Gwefan heb ddarparu unrhyw ddata o gwbl. Fodd bynnag, i ddefnyddio’r holl nodweddion a swyddogaethau sydd ar gael ar Ein Gwefan efallai bydd angen i chi gyflwyno neu ganiatáu casglu data penodol. 

Gallwch gyfyngu ar Ein defnydd o Gwcis. Am ragor o wybodaeth, gweler adran 13. 

 1. Sut Gallwch Chi Gyrchu Eich Data? 

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o unrhyw rai o’ch data personol a ddelir gennym Ni (lle bo’r cyfryw ddata’n cael eu dal). Dan y GDPR, nid oes ffi yn daladwy a byddwn Ni’n darparu unrhyw wybodaeth a phob gwybodaeth mewn ymateb i’ch cais yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â Ni am ragor o fanylion gan ddefnyddio’r Manylion Cyswllt uchod. 

 1. Ein Defnydd o Gwcis 

Gall Ein Gwefan osod a chyrchu Cwcis parti cyntaf penodol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Cwcis parti cyntaf yw’r rhai hynny a osodir yn uniongyrchol gennym Ninnau ac a ddefnyddir gennym Ninnau’n unig. Rydyn yn defnyddio Cwcis i hyrwyddo a gwella eich profiad o’n Gwefan ac i ddarparu a gwella Ein cynhyrchion/gwasanaethau. Rydym wedi dewis y Cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd a’ch data personol yn cael eu diogelu a’u parchu bob amser.

Trwy ddefnyddio Ein Gwefan efallai byddwch hefyd yn derbyn Cwcis trydydd parti penodol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais. Cwcis trydydd parti yw’r rhai hynny a osodir gan wefannau, gwasanaethau, ac/neu bartïon eraill heblaw am Ninnau. Defnyddir Cwcis trydydd parti ar Ein Gwefan at ddibenion hysbysebu ac i ddarparu gwybodaeth ddadansoddi marchnata. Am fwy o fanylion, cyfeiriwch at adran 6 uchod, ac adran 13.6 isod. Nid yw’r Cwcis hyn yn rhan annatod o weithrediad Ein Gwefan ac ni fydd gwrthod cydsynio â nhw yn amharu ar eich defnydd a’ch profiad o’n Gwefan.

Defnyddir yr holl Gwcis a ddefnyddir gan Ein Gwefan yn unol â’r Gyfraith Cwcis gyfredol.

Cyn i Gwcis trydydd parti sy’n defnyddio eich data personol gael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, byddwch yn gweld naidlen yn gofyn am eich cydsyniad i osod y Cwcis hynny. Trwy roi eich cydsyniad i osod Cwcis rydych yn ein galluogi Ni i ddarparu’r profiad a’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Os mynnwch, gallwch wrthod rhoi eich cydsyniad i osod Cwcis; fodd bynnag efallai na fydd rhai nodweddion o’n Gwefan yn gweithio’n llawn neu fel y’u bwriedir. Byddwch yn cael cyfle i ganiatáu Cwcis parti cyntaf yn unig ac atal Cwcis trydydd parti sy’n defnyddio eich data personol.

Mae rhai nodweddion o’n Gwefan yn dibynnu ar Gwcis i weithredu. Mae’r Gyfraith Cwcis yn ystyried y Cwcis hyn fel rhai “cwbl angenrheidiol”. Dangosir y Cwcis hyn isod yn adran 13.6. Ni ofynnir am eich cydsyniad i osod y Cwcis hyn, ond mae’n dal i fod yn bwysig eich bod yn ymwybodol ohonynt. Gallwch atal y Cwcis hyn beth bynnag drwy newid gosodiadau eich porwr rhyngrwyd fel y disgrifir isod yn adran 13.10, ond dylech fod yn ymwybodol na fydd Ein Gwefan yn gweithio’n iawn efallai os gwnewch hynny. Rydym wedi cymryd gofal mawr i sicrhau nad oes unrhyw berygl i’ch preifatrwydd wrth ganiatáu’r rhain.

Efallai bydd y Cwcis parti cyntaf hyn yn cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais: 

ac efallai bydd y Cwcis trydydd parti hyn yn cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais:

Mae ein Gwefan yn defnyddio gwasanaethau dadansoddeg a ddarperir gan Google Analytics. Mae dadansoddeg gwefan yn cyfeirio at set o offer a ddefnyddir i gasglu a dadansoddi gwybodaeth ddefnyddio ddienw, gan ein galluogi Ni i ddeall yn well sut mae Ein Gwefan yn cael ei defnyddio. Yn ei dro, mae hyn yn Ein galluogi i wella Ein Gwefan a’r cynhyrchion/gwasanaethau a gynigir drwyddi. Nid oes rhaid i chi ganiatáu i Ni ddefnyddio’r Cwcis hyn, fodd bynnag er nad yw Ein defnydd ohonynt yn creu unrhyw risg i’ch preifatrwydd neu eich defnydd diogel o’n Gwefan, mae’n caniatáu i Ni wella Ein Gwefan yn barhaus, gan ddarparu profiad gwell a mwy defnyddiol i chi.

Yn ogystal â’r rheolaethau hyn a ddarparwn Ninnau, gallwch ddewis alluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd hefyd yn eich galluogi i ddewis p’un ai rydych eisiau analluogi’r holl Gwcis neu ddim ond Cwcis trydydd parti. Drwy ddiffyg, mae’r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis ond gall hyn gael ei newid. Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r ddewislen help yn eich porwr rhyngrwyd neu’r ddogfennaeth ddaeth gyda’ch dyfais. 

Gallwch ddewis dileu Cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais ar unrhyw adeg, fodd bynnag efallai byddwch yn colli unrhyw wybodaeth sy’n eich galluogi i gyrchu Ein Gwefan yn fwy cyflym ac yn fwy effeithlon yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, osodiadau mewngofnodi a phersonoli.

Argymhellir eich bod yn diweddaru eich porwr rhyngrwyd a’ch system weithredu’n gyson a’ch bod yn darllen y cymorth a’r canllawiau a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd a gwneuthurwr eich cyfrifiadur neu ddyfais os ydych yn ansicr ynglŷn â newid eich gosodiadau preifatrwydd. 
 

 1. Cysylltu â Ni 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n Gwefan neu’r Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â Ni am ragor o fanylion yn defnyddio’r Manylion Cyswllt uchod. Gwnewch yn siŵr bod eich ymholiad yn glir, yn enwedig os mai cais ydyw am wybodaeth ynglŷn â’r data a ddaliwn Ni amdanoch chi (fel yn adran 12, uchod). 

 1. Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd 

Efallai byddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd (er enghraifft, os yw’r gyfraith yn newid). Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi ar unwaith ar Ein Gwefan ac ystyrir eich bod wedi derbyn telerau’r Polisi Preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio Ein Gwefan am y tro cyntaf yn dilyn y newidiadau. Argymhellwn eich bod yn gwirio’r dudalen hon yn rheolaidd i’ch diweddaru eich hun. 

Rhannu’r Dudalen